קשר

בחלק זה נדון בקשר בין אטומים.

חומרים בנויים מאטומים והאטומים נקשרים זה עם זה בחומרים. הדרך בה אטום אחד נקשר עם אטום אחר, נקראת קשר כימי. קשר כימי יכול להיווצר במספר דרכים ודרכים אלה תלויות באופי (מתכתי או אל-מתכתי) של האטומים הקשורים. ניתן להגדיר שלושה מקרים גבוליים של קשר כימי כדלקמן:

1. אטום מתכת נקשר עם אטום מתכת: הקשר נקרא קשר מתכתי

2. אטום מתכת נקשר עם אטום אל-מתכת: הקשר נקרא קשר יוֹני

3. אטום אל-מתכת נקשר עם אטום אל-מתכת: הקשר נקרא קשר קוֹבָלֶנטִי

אלה שלושת הקשרים נקראים קשרים ראשוניים. בפועל, ברוב החומרים הקשר משלב תכונות של כמה קשרים בו-זמנית. לדוגמא, במלח בישול הקשר הוא יוני בכ-60% וקובלנטי בכ-40%. אף על פי כן, ניתן להתעלם מקשרים מעורבים ולראות כל קשר כ"מקרה טהור".

בנוסף לקשרים ראשוניים קיימים קשרים שניוניים המחברים קבוצות שלמות (מולקולות, צבירים ועוד) של אטומים כאשר בתוך קבוצה קשורים האטומים בקשרים ראשוניים.